Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

Andelen sysselsatte har avtatt og ligger på det laveste nivået siden IA-avtalen ble inngått

Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en avtakende tendens de siste årene og ligger 2,3 prosentpoeng lavere enn da avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og myndighetene i 2001. Utviklingen i sysselsettingsandelen blant seniorene skiller seg derimot positivt ut fra resten av befolkningen. Mens sysselsettingsandelen for 55–61-åringer har økt med fire prosentpoeng siden 2001, har andelen for aldergruppen 62–66 år økt med hele 14 prosentpoeng.

Sysselsettingsandelen blant unge har hatt en underliggende nedadgående trend siden 2001. For aldersgruppen 15–24 år er andelen redusert med 6 prosentpoeng. Nedgangen skyldes at flere velger å ta utdanning, men også at flere unge blir stående utenfor arbeid og utdanning. Utviklingen må ses i sammenheng med at frafallet fra videregående utdanning fortsatt er høyt.

Stabilt sykefravær siden 2012 – Vi er halvveis til IA-målet

Et sentralt mål i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2001. De sesongjusterte tallene viser at sykefraværet var 11,0 prosent lavere i 4. kvartal 2016 enn i 2. kvartal 2001. Dette er blant de laveste nivåene siden 2001, og betyr at vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet. Det er fortsatt store forskjeller i sykefraværet mellom kjønn, næringer og fylker. For både fylker og næringer varierer nedgangen fra 2001 fra snaut 5 til rundt 30 prosent. De fylkene som har hatt størst nedgang er Oslo og Finnmark. Næringene med størst nedgang er overnattings- og serveringsvirksomhet og industri. Forskjellen i sykefraværet mellom kvinner og menn er fortsatt stor, men er blitt litt mindre de siste par årene.

Uendret måloppnåelse for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

Andelen sysselsatte funksjonshemmede holder seg stabilt, og målet om økt sysselsetting av denne gruppen er fortsatt ikke oppfylt. Av de funksjonshemmede er 44 prosent i arbeid, mot 73 prosent i hele befolkningen (15–66 år). Lavest er sysselsettingen blant personer med psykiske lidelser hvor ca. 25 prosent er i arbeid, og høyest blant personer med nedsatt syn eller hørsel hvor over 60 prosent er i arbeid. Antall unge som mottar arbeidsavklaringspenger har økt svakt de siste årene. Blant disse finner vi mange uten fullført utdanning som går lenge på stønad, uten å finne arbeid.

Seniorene står lenger i arbeid – IA-målet er innenfor rekkevidde

Økt sysselsetting blant de eldre skyldes dels pensjonsreformen i 2011, men også forhold som økt levealder, høyere utdanningsnivå og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet har hatt betydning. IA-målet er at forventet yrkesaktivitet for personer over 50 år skal forlenges med ett år i perioden 2009–2018. På tross av svakere sysselsettingsvekst blant seniorene de siste årene, synes dette målet innenfor rekkevidde.

Norge har et godt arbeidsmiljø, men det er forskjeller mellom næringer

I inneværende avtaleperiode er arbeidsmiljø løftet særlig fram i målformuleringen til IA-avtalen. Arbeidsmiljøet i Norge vurderes som godt i de fleste internasjonale sammenligninger. Ni av ti sysselsatte er tilfredse, motiverte og engasjerte i jobben. Samtidig er det enkelte næringer og yrker der arbeidsmiljø- og helseutfordringene er større enn i andre næringer. Dette gjelder bl.a. enkelte mannsdominerte yrkesgrupper innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, transport/lagring og jordbruk, skogbruk, fiske og i enkelte kvinnedominerte yrkesgrupper innenfor helse- og sosialtjenester og overnatting.

Les rapporten