Historisk arkiv

Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller.

Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Kort om rapporten

  • Stabilt sykefravær siden 2012, men man er nå halvveis til IA-målet. Et sentralt mål i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2001. De sesongjusterte tallene viser at sykefraværet var 11,0 prosent lavere i 4. kvartal 2016 enn i 2. kvartal 2001. Dette er blant de laveste nivåene siden 2001, og betyr at vi er vel halvveis til å oppnå IA-målet.
  • Andelen sysselsatte har avtatt og ligger på det laveste nivået siden IA-avtalen ble inngått, men utviklingen i sysselsettingsandelen blant seniorene skiller seg positivt ut fra resten av befolkningen. Mens sysselsettingsandelen for 55–61-åringer har økt med fire prosentpoeng siden 2001, har andelen for aldergruppen 62–66 år økt med hele 14 prosentpoeng. 
  • Andelen sysselsatte funksjonshemmede holder seg stabilt, og målet om økt sysselsetting av denne gruppen er fortsatt ikke oppfylt. Av personer med funksjonshemming er 44 prosent i arbeid, mot 73 prosent i hele befolkningen (15–66 år). 
  • Seniorene står lenger i arbeid – IA-målet er innenfor rekkevidde. IA-målet er at forventet yrkesaktivitet for personer over 50 år skal forlenges med ett år i perioden 2009-2018. Målet synes å være innenfor rekkevidde.