Prop. 75 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover. Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer. Lovforslagene omfatter også presiseringer i egenmeldingsregelverket for å følge opp ny IA-avtale.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget