Prop. 75 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i følgende lover:

 • Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

 • Lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

 • Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

 • Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)

 • Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

 • Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

 • Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • Lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten

 • Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

 • Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

 • Lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

 • Lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

 • Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Lovforslagene består i stor grad av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer.

Forslagene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse gjelder opphevelse av en bestemmelse som ikke er i bruk, opprettinger og lovtekniske endringer. Se nærmere i kapittel 3.

To av forslagene som gjelder oppretting og lovteknisk endring i lov om Statens pensjonskasse foreslås også i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. I tillegg foreslår departementet at ansvaret for premiefastsettelse overføres fra departementet til styret. Forslagene framgår av kapittel 4.

I lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. tas aldersgrensen på 68 år ut av loven siden det ikke lenger er noen som har slik aldersgrense. Se nærmere i kapittel 5.

I lov om pensjonstrygd for fiskere blir en hjemmel som Kongen har til å gi forskrift, foreslått lagt til departementet, se kapittel 6.

I samordningsloven blir innholdet i tre forskrifter tatt inn i loven. Forslaget gjør at forskriftene kan oppheves. Øvrige endringer gjelder presiseringer og opprettinger. Se kapittel 7.

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere lovfestes en forutsetning om samtidig medlemskap i folketrygden for medlemmene. Tilsvarende bestemmelse gjelder i lov om Statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. I tillegg foreslås en lovteknisk endring som tilsvarer et av forslagene som gjelder lov om Statens pensjonskasse. Se nærmere i kapittel 8.

Forslaget om endring i barneloven, jf. kapittel 9, er nødvendig for å legge til rette for gjennomføringen av Stortingets vedtak om underregulering av bidragsforskottssatsene for budsjettåret 2019.

Endringene i folketrygdloven gjelder oppretting av feil, presiseringer og opphevelse av bestemmelse som ikke lenger er i bruk. Se nærmere i kapittel 10.

I lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten blir det foreslått å oppdatere omfangsbestemmelsen i samsvar med definisjonen av utenrikstjenestemenn i utenrikstjenesteloven. Se kapittel 11.

Forslaget til endring i arbeidsmiljøloven gjelder oppretting av en feil. Se kapittel 12.

Forslaget til endring i lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem innebærer at minstegrensen for rett til medlemskap i ordningen harmoniseres med minstegrensen på 20 prosent etter lov om Statens pensjonskasse. Se kapittel 13.

Endringsforslaget i AFP-tilskottsloven, jf. kapittel 14, gjelder opphevelse av bestemmelser som ikke lenger er i bruk.

Forslagene som gjelder stortings- og regjeringspensjonsloven gjelder oppretting av feil i henvisningen til den tidligere loven om pensjonsordning for stortingsrepresentanter fra 1981. Se kapittel 15.

Endringen i skatteforvaltningsloven, jf. kapittel 16, innebærer et unntak fra skattemyndighetenes taushetsplikt, slik at pensjonsleverandører som yter offentlig tjenestepensjon, gis tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt for personer som mottar AFP fra ordningen. Formålet med forslaget er å legge til rette for å automatisere etteroppgjør av AFP.

Til forsiden