Rapporter og planer

IA-avtalen 2019-2024 – Rapport fra arbeidsgruppen med forslag til tiltak for å revitalisere og forsterke det lokale IA-samarbeidet

I avtale om forlengelse av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (2019-2022) av 2. november 2022 ble partene enige om forlengelse av avtalen fram til 31. desember 2024. I avtalen ble partene enige om at det innenfor rammene av gjeldende IA-avtale skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle fremme forslag for Koordineringsgruppen om tiltak for å revitalisere og forsterke det lokale IA-samarbeidet.

Arbeidsgruppen fikk i mandat å «drøfte og fremme forslag om tiltak som kan bidra til å revitalisere og forsterke det lokale IA-samarbeidet, og derigjennom til lavere sykefravær og frafall. Arbeidsgruppen skal utforme mulige tiltak som kan benyttes på den enkelte arbeidsplass, som tiltak knyttet til opplæring, informasjon, en mer målrettet sykefraværsoppfølging og en mal for frivillig lokal avtale.»