Prop. 4 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover. Hoveddelen av endringene er nødvendige for å følge opp forslag som er fremmet i Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet. Proposisjonen inneholder også andre forslag som ikke er en del av oppfølgingen av Prop. 1 S (2021–2021). Det gjelder blant annet endringer i folketrygdloven om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk og taledefekter hos logoped og audiopedagog. Mange av forslagene ellers gjelder rettelser i henvisninger, enkelte endringer som følge av endringer i andre lover samt enkelte tekniske endringer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget