Høring - Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2021

Vår ref.: 21/2361

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt. Høringsnotatet er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet i samråd med Finansdepartementet.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 18. mars 2021 på høring Sysselsettingsutvalgets rapporter NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring med frist 17. juni 2021. I NOUene er det blant annet foreslått å endre i reglene for reduksjon av uføretrygd mot arbeidsinntekt (halv reduksjon opptil hhv. 1 G og 1,2 G).

I vedlagte høringsnotat oppstilles det fire ulike modeller for reduksjon av uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt:

 • Beholde dagens regler med fribeløp på 0,4 G
 • Halv reduksjon opptil 1 G (jf. ekspertgruppens forslag i fase 1 (NOU 2019:7))
 • Halv reduksjon opptil 1,2 G (jf. Sysselsettingsutvalget forslag i fase 2 (NOU 2021: 2))
 • Fribeløp på 0,1 G og halv reduksjon opptil 1,2 G (ny modell som ikke tidligere har vært hørt)

Det bes om høringsinstansenes syn på de tre alternative modellene sett opp mot dagens regelverk. Det bes om synspunkter både med hensyn til arbeidsinsentiver for de som allerede mottar en uføretrygd, men også med hensyn til at flest mulig med en restinntektsevne skal få innvilget en gradert uføreytelse når de søker om uføretrygd.

I tillegg foreslås det at uføretrygdede fortsatt skal ha rett til hjelpemidler til bruk i arbeidslivet, dersom uføretrygden vil bli redusert mot arbeidsinntekten.

Vi ber i tillegg om pensjonsleverandørenes vurdering av hvor raskt de ulike modellene kan implementeres i saksbehandlingssystemene.

Departementet vil også ta med seg høringsuttalelser som ble avgitt i forbindelse med høringen om Sysselsettingsutvalgets rapporter i det videre arbeidet. 

Frist for høringssvar: 1. september 2021.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor. Alle innspill er offentlige etter offentligloven og blir publisert vår nettside.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Olaug Kristine Bakke
fagdirektør

 

 

 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeid & inkludering
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Den Norske Aktuarforening
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Forskningsinstituttet Fafo
 • Forsvar offentlig pensjon
 • Forsvarets seniorforbund
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • NITO
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regelrådet
 • Regnskap Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samfunnsbedriftene
 • Sámediggi - Sametinget
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon (ULO)
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen
 • YS