Historisk arkiv

Regjeringen ber om innspill på behov for endringer i reglene for uføre til å kombinere arbeid og trygd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) sender på høring et forslag om fire ulike modeller for reduksjon av uføretrygd og uførepensjon mot arbeidsinntekt.

Etter dagens regler kan uføre ha en inntekt på inntil 0,4 G (grunnbeløp) (om lag 42 500 kr) uten konsekvenser for utbetalingen av uføretrygd. Dersom de tjener mer, reduseres trygden etter nærmere regler mot arbeidsinntekten. Tilsvarende gjelder for uførepensjon fra offentlige og private tjenestepensjon når disse gis i tillegg til uføretrygden.

Sysselsettingsutvalget har i sin utredning påpekt at fribeløpet kan være en psykologisk barriere som medfører at uføre tilpasser sin inntekt tett opp mot fribeløpet, selv om helsesituasjonen kunne gjort det mulig å arbeide mer.

Regjeringen ønsker å få innspill på om det er behov for å endre reglene i lys av sysselsettingsutvalgets forslag. ASD sender derfor fire ulike modeller på høring:

  • Beholde dagens regler med fribeløp på 0,4 G
  • Halv reduksjon opptil 1 G (forslag i sysselsettingsutvalget fase 1)
  • Halv reduksjon opptil 1,2 G (forslag i sysselsettingsutvalget fase 2)
  • Fribeløp på 0,1 G og halv reduksjon opptil 1,2 G

Det bes om høringsinstansenes syn på de tre alternative modellene sett opp mot dagens regelverk. Det bes om synspunkter både med hensyn til arbeidsinsentiver for de som allerede mottar en uføretrygd, men også med hensyn til at flest mulig med en restinntektsevne skal få innvilget en gradert uføreytelse når de søker om uføretrygd.

Høringsfristen er 1. september.