Prop. 4 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i følgende lover:

 • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

 • lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven)

 • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

 • lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Proposisjonens punkt 2 til 3 og 6 til 7 gjelder lovendringer som er nødvendige for å følge opp forslag som fremmes i forslag til statsbudsjett for 2022, Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet:

 • Forskriftshjemmel for en midlertidig feriepengeordning for dagpenger i folketrygdloven § 4-14. Se punkt 2.

 • Avvikling av særregelen i folketrygdloven § 4-18 første ledd om at fiskere og fangstmenn på visse vilkår har adgang til å medregne næringsinntekt fra fangst og fiske ved vurderingen av minsteinntekten og beregningsgrunnlaget for dagpenger under arbeidsløshet. Se punkt 3.

 • Innføring av nytt unntak fra varighetsbegrensningen for arbeidsavklaringspenger ved lang ventetid på behandling i folketrygdloven § 11-12. Se punkt 6.

 • Nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt, med tilpassing av reglene for hjelpemidler. Se punkt 7.

I proposisjonens punkt 4, 5, 8 og 9 foreslås det endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover som ikke er en direkte oppfølging av Prop. 1 S (2021–2022):

 • Oppheving av folketrygdloven § 4-26 første ledd bokstav b, slik at dagpengene ikke lenger avkortes når man samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger. Se punkt 4.

 • Endringer i folketrygdloven § 5-10 første ledd om dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk og taledefekter hos logoped og audiopedagog. Se punkt 5.

 • Presisering og tydeliggjøring av bestemmelser om beregning av dagpengegrunnlaget i folketrygdloven § 4-11 tredje og fjerde ledd. Se punkt 8.2.

Ellers foreslås det enkelte rettelser i henvisninger, enkelte endringer som følge av endringer i andre lover samt enkelte tekniske endringer.

Til forsiden