IA-avtalen 2019-2022 Erfaringskartlegging

I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd inviterte arbeids- og inkluderingsministeren partene i arbeidslivet til et arbeid med sikte på å inngå ny IA-avtale fra 1. januar 2023. Det ble bestemt at arbeidet skulle deles opp i en kartleggingsfase, en fase med strategiske drøftinger og til slutt en formell forhandlingsrunde.

Kartlegging av erfaringene fra arbeidslivets parter og myndighetene er nå fullført og en partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport. Rapporten har vært drøftet med arbeidslivet parter og det er enighet om at rapporten gir en god og dekkende beskrivelse av erfaringene. Samtidig er det slik at vi lite om effektene av virkemidlene i dagens IA-avtale. Blant annet har virkemidlene fått virke i begrenset tid, pandemien har forstyrret arbeidet med oppfølging av IA, og det er flere evalueringer av virkemidler i avtalen som kommer senere.