Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene 2014-21: Prioriterte sektorer og programområder

EØS-midlene fordeles på sektorer som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det er potensial for og interesse for samarbeid med Norge. De fem områdene den norske støtten rettes inn mot, både supplerer og utfyller støtten som ytes gjennom EUs eget samhørighetsfond.

Alle programområdene er samlet i en egen brosjyre (Blåboka). Du kan også se hvert område for seg gjennom å klikke på lenkene nedenfor. Hvilke programmer som gjennomføres i hvert mottakerland, er gjenstand for forhandlinger mellom Utenriksdepartementet og mottakerlandene.

Foto: Christophe Vander Eecken

Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft

Programområdene bidrar til vekst ved å støtte utviklingen av kunnskapsbaserte økonomier. Bærekraftig vekst fremmes gjennom å styrke koblingen mellom utdanning/opplæring og arbeidsmarkedet. Dette inkluderer å skape et sosialt inkluderende arbeidsliv gjennom å bekjempe ungdomsledighet, legge til rette for kvinners deltakelse og fremme sosial dialog. EØS-midlene representerer en merverdi på dette området på grunn av mulighetene for pilotprosjekter, uttesting av nye innovative tilnærminger og europeisk samarbeid.

Programområder

1. Næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter
2. Forskning
3. Utdanning, stipend, lærlingordninger og ungt entreprenørskap
4. Balanse mellom jobb og fritid
5. Sosial dialog og anstendig arbeid (kun norsk ordning)

 

Foto: Odeta Catana

Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse

Bærekraftig inkluderende vekst og velstand er avhengig av å finne en balanse mellom økonomisk vekst og sosial utvikling. Programområdene fremmer velfungerende samfunn ved å støtte sosial inkludering og myndiggjøring av sårbare grupper, lik tilgang til utdanning, arbeid og helsetjenester samt utvikling av kompetente og ansvarlige offentlige institusjoner. EØS-midlene representerer en merverdi ved at innsatsen brukes på langsiktig forebygging, endring av samfunnsstrukturer og ved å oppmuntre til uttesting av pilotprosjekter.

Programområder

6. Europeiske helseutfordringer
7. Inkludering og myndiggjøring av romfolk
8. Barn og unge i faresonen
9. Ungdoms deltakelse i arbeidslivet
10. Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse

 

Foto: Christophe Vander Eecken

Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi

Effektiv og bærekraftig bruk av naturressurser, redusert sårbarhet for klimaendringer, energisikkerhet og en overgang til lavkarbonøkonomi er viktige faktorer for økonomisk og sosial utjevning i Europa. Programområdene fremmer god miljøforvaltning, tilpasning til klimaendringer og økt bruk av fornybar energi.

Programområder

11. Miljøvern og økosystemer
12. Fornybar energi, energieffektivisering og energisikkerhet
13. Klimaendringer

 

Foto: Donald Weber

Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter

Som innbyggere i Europa har vi en felles moralsk forpliktelse til å ivareta enkeltpersoners verdighet. Programområdene fremmer grunnleggende rettigheter og demokratiske friheter. Dette oppnås gjennom å styrke aktivt medborgerskap, styrke sårbare grupper og styrke det sivile samfunnets rolle. Innsatsen suppleres av støtte til aktiviteter for kulturell dialog og bevissthet om mangfold.

Programområder

14. Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid
15. Sivilt samfunn
16. Godt styresett, ansvarlige offentlige institusjoner og åpenhet
17. Menneskerettigheter (nasjonal oppfølging i mottakerlandene)

 

Foto: Christian Grotnes Halvorsen

Justis- og innenrikssaker

Programområdene bidrar til å styrke europeiske innbyggernes tillit til egne myndigheters evne til å sikre sivile rettigheter, likebehandling og beskyttelse. Mistillit til rettsvesenet er utbredt hovedsakelig på grunn av korrupsjon, lang saksbehandling og manglende iverksettelse av rettsavgjørelser. Videre representerer tilstrømningen av migranter en utfordring for Europa. Vold i nære relasjoner er fortsatt utbredt og fører til store økonomiske og sosiale kostnader. Naturkatastrofer øker både i hyppighet og intensitet, og investeringer i forebygging kan redusere eller hindre tap av liv og eiendom, og spare samfunnet for store kostnader.

Programområder

18. Asyl og migrasjon
19. Kriminalomsorg
20. Internasjonalt politisamarbeid mot organisert kriminalitet
21. Effektive domstoler og styrket rettsstat
22. Vold i nære relasjoner
23. Forebygging og beredskap mot katastrofer