Hvem mottar EØS-midler?

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

Kriteriene for å motta EØS-midler er de samme som gjelder for EUs samhørighetsfond. Det vil si at mottakerlandene har en brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU.

Europakart hvor de 15 landene som mottar EØS-midler er markert i blått.
Landene som mottar EØS-midler i perioden 2014-2021 er markert i blått.

For perioden 2014-21 gjelder dette 15 medlemsland. Antall mottakerland ble kraftig utvidet i forbindelse med at en rekke sentraleuropeiske land ble EU-medlemmer i 2004. Samtidig ble Irland og Nord-Irland faset ut. Den norske ordningen er forbeholdt land som ble medlem av EU etter 2003.

Tabellen nedenfor viser bidrag fordelt på land, ordning og avtaleperiode. Alle tall er i millioner euro.

Periode 2004-2009 2009-2014 2014-2021*
  Norsk ordning EØS Norsk ordning EØS Norsk ordning EØS
Bulgaria 20,0 21,5 48,0 78,6 95,1 115,0
Estland 22,7 10,1 25,6 23,0 35,7 32,3
Hellas - 34,3 - 63,4 - 116,7
Kroatia** -  - 4,6 5,0 46,6 56,8
Kypros 3,4 1,3 4,0 3,9 5,1 6,4
Latvia 34,0 19,7 38,4 34,6 51,9 50,2
Litauen  40,3 27,0 45,6 38,4 61,4 56,2
Malta 1,7 1,9 1,6 2,9 3,6 4,4
Polen  277,8 280,8 311,2 266,9 411,5 397,8
Portugal  - 31,3 - 58,0 102,7
Romania 48,0 50,5 115,2 190,8 227,3 275,2
Slovakia 38,0 32,3 42,4 38,4 58,2 54,9
Slovenia  12,5 6,1 14,4 12,5 17,8 19,9
Spania*** - 45,8 - 45,9 - -
Tsjekkia  62,4 48,5 70,4 61,4 89,0 95,5
Ungarn **** 74,3 60,8 83,2 70,1 105,7 108,9

*Prosjekter kan implementeres frem til april 2024. 

**Kroatia har fått støtte siden landet ble medlem av EU og EØS i 2013.

***Spania kvalifiserer ikke til å motta støtte i perioden 2014-2021.

**** Ungarn vil ikke motta EØS-midler for perioden 2014-2021 grunnet manglende enighet om fondsoperatør for fondet til sivilt samfunn innen avtalt frist.

Klikk på hvert mottakerland i tabellen for å få mer informasjon om hvordan støtten brukes og hva den bidrar til i hvert enkelt land.

 

Les mer: