Historisk arkiv

Hva går EØS-midlene til?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. I forhandlinger med mottakerlandene øremerkes støtten til fond og programmer med klare mål og krav til resultater. Etter åpne utlysninger fordeler fondene og programmene støtte til enkeltprosjekter. I støtteperioden 2009-2014 ble over 7000 prosjekter gjennomført.

Støtten er konsentrert til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Klikk på sektorene nedenfor for å få mer informasjon om hvordan støtten er innrettet.

Fordeling per sektor for 2009-14

(totalt for alle mottakerland)

Sektor Støtte
(i millioner euro)
 Miljøvern og miljøforvaltning 151,6
 Klima og fornybar energi  279,4
 Grønn innovasjon  118,9
 Kompetansebygging og sosial utvikling  329,8
 Kulturarv og kulturutveksling  198,6
 Sivilt samfunn  146,7
 Forskning og utdanningssamarbeid  167,7
 Justis  142,1
 Anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid  8,0
   

Prosjekter som gjennomføres under støtteperioden 2009-14, må sluttføres innen 30. april 2016/17.

 Miljøvern og miljøforvaltning

De viktigste globale miljøutfordringene er klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter. EU er samtidig en viktig samarbeidspartner for Norge i det globale miljøarbeidet. EØS-midlene brukes blant annet til å forbedre forvaltningen av hav- og vannressurser, bevaring av biologisk mangfold, miljøovervåkning og håndtering av kjemikalier og farlig avfall.

     Les mer: Miljødirektoratets nettsider

Klima og fornybar energi 

En offensiv europeisk klimapolitikk fordrer økt energieffektivisering, mer bruk av fornybar energi og kutt i klimagassutslippene. Det er også viktig å ta hensyn til klimaendringer i samfunnsplanleggingen. EØS-midlene finansierer energieffektiviseringstiltak, bidrar til å øke bruken av fornybar energi og redusere utslipp fra skip. Forskning og utvikling av ny teknologi utgjør også en viktig del av innsatsen.

     Les mer: Miljødirektoratets nettsider

Grønn innovasjon 

En bærekraftig utvikling er blant annet avhengig av konkurransedyktige bedrifter som tar ansvar for miljøet. Utvikling av ny teknologi er også viktig. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å utvikle og kommersialisere ny miljøteknologi. Det er også et mål å bidra til å redusere utslipp til luft og vann. Det vil bli lagt stor vekt på å engasjere norske partnere i prosjekter.

     Les mer: Innovasjon Norges nettisder

Kompetansebygging og sosial utvikling

 

Velfungerende offentlige institusjoner på alle nivåer bidrar til sosial og økonomisk utvikling. Kapasitetsbygging og kompetanseheving er derfor et sentralt element i Norges innsats. Dette bidrar til effektiv forvaltning og en bedre skolert arbeidsstokk. Denne sektoren inkluderer også innsats for barn og unge i faresonen, forbedringer av offentlig helsestell, økt likestilling og asyl- og migrasjonstiltak. Det er et bredt samarbeid med offentlige norske institusjoner innenfor ulike programmer.

     Les mer: KS' nettsider

 Sivilt samfunn

Et sterkt sivilt samfunn er avgjørende for et levedyktig demokrati. Frivillige organisasjoner spiller en sentral rolle i å skape engasjement, delta i politikkutvikling og øke bevisstheten rundt viktige spørsmål i samfunnet. I flere mottakerland er Norge den største bidragsyteren til frivillig sektor. EØS-midlene støtter prosjekter som bidrar til å skape toleranse og bekjempe diskriminering og inkludere utsatte grupper sosialt og kulturelt. Støtte til ungdomsarbeid, sosial inkludering og miljøbevegelsen står også sentralt. Den norske Helsingforskomiteen bidrar til å engasjere norske frivillige organisasjoner i samarbeidet. 

 Forskning og utdanningssamarbeid

Forskning er avgjørende for videre sosial og økonomisk utvikling i Europa. Gjennom EØS-midlene er det opprettet forskningsfond i seks land. Målet er å styrke forskningskapasiteten og bruken av forskningsresultatene. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med norske forskere og forskningsinstitusjoner. Stipendprogrammene bidrar til å øke utvekslingen av studenter og ansatte mellom mottakerlandene og Norge.

     Les mer: Forskningsrådets nettsider

Kulturarv og kulturutveksling

Kultur og kulturaktiviteter er viktige bidragsytere til økonomiene i mange europeiske land, ikke minst i mange lokalsamfunn. Beskyttelse og formidling om kulturarven og dens mangfold er avgjørende også for minoriteters stilling i samfunnet. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bevare og dokumentere kulturarv og gjøre den tilgjengelig for publikum. Kulturelt mangfold bidrar til å styrke demokratiske verdier i Europa. EØS-midlene støtter derfor også kulturutveksling mellom mottakerlandene og Norge.

     Les mer: Kulturrådets nettsider
                     Riksantikvarens nettsider

Justis 

EØS-midlene bidrar til et tettere justispolitisk samarbeid med mottakerlandene. Samarbeid om soningsoverføring er særlig viktig. EØS-midlene støtter tiltak for å forbedre forholdene i fengsler, bekjempe organisert kriminalitet og for å øke effektiviteten i rettsvesenet. Bekjempelse av vold i nære relasjoner er også prioritert.

     Les mer: Kriminalomsorgens nettsider

Anstendig arbeid og trepartssamarbeid 

Den høye arbeidsledigheten i Europa gjør at utfordringer i arbeidslivet og på arbeidsmarkedet får mer oppmerksomhet. EØS-midlene har opprettet et eget fond for anstendig arbeid og trepartssamarbeid. Fondet støtter tiltak blant annet for å etablere strukturer for sosial dialog, HMS, anti-diskriminering og likestilling på arbeidsplassen. Det er lagt til rette for at prosjekter gjennomføres i samarbeid med arbeidslivets parter i Norge. Se mer informasjon på programmets nettside.

Les mer: