Delta i samarbeid

EØS-midlene brukes til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Derfor deltar en rekke norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og andre i programmer og prosjekter.

Hendene til to personer som håndhilser.

     Les mer: Guide til et vellykket samarbeid

Programmer

En rekke norske fagetater og institusjoner er engasjert som samarbeidspartnere i mange av programmene som gjennomføres. De bidrar med kunnskap og erfaring i planleggingen og gjennomføringen av programmene. De gir også råd om valg av prosjekter. Norske fagetater og institusjoner har også som oppgave å informere relevante partnere i Norge om mulighetene for samarbeid i prosjekter.

Prosjekter

Under de fleste programmene lyses det ut støtte til prosjekter. Det er hvert enkelt prosjekt som til sammen skal bidra til å nå de overordnede målsettingene for EØS-midlene. Det er et mål at norske aktører involveres som samarbeidspartnere der det er relevant.

Alle prosjekter som støttes, må følge regelverket for offentlige anskaffelser og statsstøtte som gjelder i EØS. Norske prosjektpartnere får dekket sine kostnader. Det er viktig at dette inkluderes i prosjektsøknaden.

Det er i hovedsak samarbeidspartneren i mottakerlandet som kan sende inn søknaden om støtte.

     Les mer: Om prosjektsamarbeid og partnerskap

Det er opprettet en egen nettside og database for frivillige organisasjoner som ønsker å delta i prosjekter. Siden administreres av den norske Helsingforskomiteen.

Bilaterale fond

I hvert mottakerland er deler av støtten gjennom EØS-midlene satt av til bilaterale fond (til sammen 2 prosent). Fondene skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene innenfor områder av felles interesse. Fondene kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger mm.

Dette er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene, og krever ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekter og programmer under EØS-midlene.

For hvert land vedtas egne arbeidsplaner for prioriteringer innenfor de bilaterale fondene. Kontakt den norske ambassaden i mottakerlandene for å undersøke mulighetene for støtte til aktiviteter.

    Les mer: Oversikt over norske ambassader