Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene.

EØS-midlene utgjør omlag 1,8 milliarder euro for perioden 2009-14. Norges andel er omlag 97 prosent, mens våre EFTA-partnere Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Støtten er fordelt på 150 programmer som støtter flere tusen prosjekter innenfor følgende sektorer i mottakerlandene:

  • Klima og miljø
  • Grønn innovasjon og næringsutvikling
  • Forskning og utdanning
  • Justis- og politisamarbeid
  • Sivilt samfunn
  • Lokal og regional utvikling
  • Sosial dialog og trepartssamarbeid
  • Kulturarv og kulturutveksling

EØS-midlene bidrar også til å fremme demokratiske verdier, rettsstat og toleranse i Europa. Prosjekter og programmer må avsluttes innen 30. april 2016/2017.

Samarbeid

Gjennom EØS-midlene er det opprettet langsiktig samarbeid mellom en rekke norske offentlige institusjoner og partnere i de 16 mottakerlandene innenfor ulike sektorer. Norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater, kommuner, fylkeskommuner, kulturinstitusjoner, kunstnere og andre får også støtte gjennom EØS-midlene til å delta i samarbeidsprosjekter.

     [Les mer: Guide til et vellykket partnerskap]

MOTTAKERLAND: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Bulgaria, Romania, Hellas, Kypros, Malta, Spania og Portugal. Klikk på landene for å få informasjon om hva EØS-midlene brukes på i hvert land.

Bakgrunn:
Gjennom EØS-avtalen er Norge, Island og Liechtenstein medlemmer av EUs indre marked, på lik linje med medlemslandene i EU. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, har Norge bidratt til sosial og økonomisk utjevning i de mindre velstående landene i EU og EØS. Støtten viser at Norge er en engasjert og pålitelig partner for europeisk samarbeid.

Fra 2004 er støtten samlet i to ordninger som til sammen utgjør EØS-midlene. Den ene ordningen er finansiert av Norge alene (Norway Grants), mens den andre ordningen (EEA Grants) også inkluderer bidrag fra Island (3,0 prosent) og Liechtenstein (1,2 prosent).