Folkehelse

Smittevern

Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre at sykdommer overføres i befolkningen står sentralt i departementets smittevernarbeid.

Smittevernloven med forskrifter skal sikre at myndighetene setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet, samt at rettssikkerheten til den enkelte ivaretas. 

Slik opprettholdes et godt smittevern:

  • sørge for en god smittevernberedskap
  • tilby et godt nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • forebygge antibiotikaresistens
  • redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner
  • internasjonalt samarbeid
  • nasjonal gjennomføring av WHOs helsereglement (IHR-forskriften) sikrer styrket internasjonal varsling ved utbrudd av smittsomme sykdommer

Disse områdene følges blant annet opp gjennom egne nasjonale strategier og beredskapsplaner.

Strategier og planer:

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sentrale oppgaver på smittevernområdet.