Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Smittevern

Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre at sykdommer overføres i befolkningen står sentralt i departementets smittevernarbeid.

I tillegg til disse målene, sikrer smittevernloven at myndighetene setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet, samt at rettsikkerheten til den enkelte ivaretas. Med hjemmel i smittevernloven er det gitt en rekke forskrifter som skal hjelpe til å nå disse målene.

Særlig prioriterte områder innenfor smittevern er:

  • forebygge antibiotikaresistens,
  • redusere forekomsten av institusjonservervete infeksjoner i helsetjenesten
  • redusere nysmitte av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner, og at alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging,
  • tilby et godt nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • opprettholde en god smittevernberedskap

Disse områdene følges bl.a. opp gjennom egne nasjonale strategier og beredskapsplaner.

Det er viktig at både helsemyndigheter og kommuner er forberedt i forhold til utbrudd av smittsomme sykdommer som legionella og pandemisk influensa. Nasjonal gjennomføring av WHOs helsereglement (IHR 2005) sikrer styrket internasjonal varsling av slike hendelser. 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, som er statens smitteverninstitutt, har viktige oppgaver innen slikt smitteoppsporingsarbeid.

Arbeidet knyttet til forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner følges blant annet opp gjennom en egen tilskuddsordning som forvaltes av Helsedirektoratet. En rekke frivillige organisasjoner får hvert år øremerkede midler til slik forebygging.

Lenker:

Aksept og mestring - nasjonal hivstrategi (2009-2014)

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012) 

Report Joint ECDC/WHO Regional Office for Europe Tuberculosis country visit Norway May, 2011

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa - interimversjon, fastsatt januar 2013 1)

1)Det pågår for tiden arbeid med å revidere Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.

Til toppen