Sysselsetting

Alle personer som har en arbeidsinntekt regnes som sysselsatte, enten de er ansatt et sted eller er selvstendig næringsdrivende.

Det er flere kilder til sysselsettingstall. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer og omfatter både bosatte personer og personer på korttidsopphold som er sysselsatt i virksomheter som driver produksjon av varer eller tjenester i Norge. SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) omfatter kun bosatte, mens deres statistikk over antall jobber (arbeidsforhold), lønnstakere og lønn omfatter både bosatte og ikke-bosatte lønnstakere og baserer seg på innrapporterte tall fra a-ordningen. Personer er definert som sysselsatte selv om de er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie eller lønnet permisjon.