Tema

Religion og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Prestehender som holder en oppslått Bibel

Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Tros- og livssynssamfunn

Samfunnene utenfor Den norske kirke får et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer, som om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Aktuelt nå

Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Kulturdepartementet utlyser midler til dialogarbeid og andre tiltak som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller tros- og livssynssamfunnene i mellom og for felles verdier som samfunnet bygger på, eller tiltak som kan være spesielt egnet til å forebygge radikalisering.

Mann og kvinne med handlevogn i matvarebutikk

Søndagsopne butikkar på høyring

Kulturdepartementet sender fredag 27. mars framlegg til endringar i heilagdagslova på høyring. Formålet er å opne opp for at fleire butikkar får høve til halde ope på søndagar.

Et livssynsnøytralt seremonirom hos Dufseth begravelsesbyrå.

Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

Kulturdepartementet tildeler 10,3 millioner kroner til livssynsnøytrale seremonirom i 2014. Mesteparten av midlene går til fem fylkeskommuner som er med i en prøveordning for å tilrettelegge for livssynsnøytrale seremonirom i fylket.

Flere aktuelle saker om Religion og livssyn

Dokumenter

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Ressurser

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,