Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 13. juni 2014

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om utdanning i utviklingspolitikken.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. juni 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Meld. St. 25 (2013-2014)
Utdanning for utvikling
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Prop. 122 L (2013-2014)
Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 120 L (2013-2014)
Endringer i straffegjennomføringsloven mv.
(Infoflyt-systemet mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 121 L (2013-2014)
Endringer i plan- og bygningsloven
(forenklinger mv. i plandelen)
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Meld. St. 26 (2013-2014)
Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Endringene i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner § 4-3 nytt annet ledd og endringen i lov 8. juni 1984
nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 2-7 første ledd nytt tredje punktum trer i kraft 1. juli 2014.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og beredskapsdepartementet
Delvis ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff). 
(Pressemelding)

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2014 til lov om endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene).
Lovvedtak 49 (2013-2014). Lov nr. 21.
Loven trer i kraft straks.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. juni 2014 til lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)
Lovvedtak 52 (2013-2014). Lov nr. 22.
Loven trer i kraft 1. juli 2014.

3. Forskrifter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fastsetting av forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kunnskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om unntak fra forsikringsplikt, forskrift om endring i forskrift
21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) og forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 19 til Klima- og miljødepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Underdirektør Lone Semmingsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Oberst Leif Petter Sommerseth utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Jan Ove Rygg utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Statsadvokat Jo Christian Jordet utnevnes til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik utnevnes til førstestatsadvokat (teamleder) ved Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politiadvokat Leif Aleksandersen og kommuneadvokat Jan Tallaksen utnevnes til statsadvokater ved Agder statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Underdirektør Ingvild Wold Strømsheim utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Undertegning av Marrakech-traktaten om tilgang til utgitte åndsverk for blinde og synshemmede av 27. juni 2013.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 fastsettes at Raarvihken tjïelte skal benyttes som samisk navn på Røyrvik kommune.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
NTE Energi AS gis tillatelse til bygging av Storåselva kraftverk og 66 kV kraftledning med tilhørernde elektriske anlegg fra Storåselva kraftverk til Snåsa transformatorstasjon i Snåsa kommune. 

Til toppen