Historisk arkiv

En enklere og mer forutsigbar plan- og bygningslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi forenkler plan- og bygningsloven for at det skal bli enklere og billigere å bygge for innbyggere og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag la han frem forslag til forenklinger av plandelen i plan- og bygningsloven.

Regjeringen vil med dette legge til rette for bedre, raskere og enklere plansaksbehandling.

- Vi har tidligere levert forslag til endringer i byggedelen av plan- og bygningsloven, skjerpet inn på praksis med innsigelser og sendt på høring forslag til forenkling i byggteknisk forskrift. Nå foreslår vi forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven. Til sammen vil dette gjøre det raskere og rimeligere å bygge for innbyggere og næringsliv, sier kommunal- og moderniserings minister Jan Tore Sanner.

Fjerner 5-års fristen
I dag må et godkjent privat byggetiltak ha nytt vedtak i kommunen, dersom det ikke er påbegynt bygging 5 år etter at tillatelsen ble gitt. Regjeringen foreslår å fjerne 5-årsregelen og erstatte dette med et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag av planer som er ti år eller mer.

- Vi vil gi utbyggere og grunneiere mer forutsigbarhet. Dette vil redusere unødvendig byråkrati både for innbyggere, næringsliv og kommuner sier Sanner.

Tidsfrister for innsigelser
- Vi legger opp til mer effektive prosesser når innsigelser skal fremmes slik at utbyggere og kommuner raskere kan få avklart disse, sier Sanner.

Regjeringen foreslår å innføre veiledende tidsfrister for å sikre raskere behandling av innsigelsessaker. Kommunen skal innen to uker etter kommunestyrevedtak oversende saken til fylkesmannen, som deretter innen fire uker bør sende saken til departementet for endelig avgjørelse. Det foreslås også en frist på tolv uker for når reguleringsplansaker bør være ferdigbehandlet og fremmet for kommunestyret etter høring.

- Forslagene vil legge til rette for at saker ikke blir liggende ubehandlet i overgangen mellom behandlingsleddene, og vil gi økt forutsigbarhet for innbyggere, næringsliv og kommuner, sier Sanner.

Det er også foreslått enkelte endringer i bestemmelser om planprogram og konsekvensutredninger, blant annet for å kunne gjennomføre forenklinger i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Det gis da et grunnlag for at det ved forskrift kan gis unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner, noe som vil legge til rette for redusert saksbehandlingstid og ressursbruk.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.