Offisielt frå statsrådet 7. mars 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om samtykke til ratifikasjon av avtale om Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. mars 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker

Prop. 44 S (2013-2014)
Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse
(Pressemelding)

Prop. 45 L (2013-2014)
Endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia)

Prop. 47 S (2013-2014)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 48 L (2013-2014)
Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv.
(tilpasning til a-ordningen)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 46 S (2013-2014)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mars 2014 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning).
Lovvedtak 40 (2013-2014). Lov nr. 5.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Sanksjon av Stortingets vedtak 30. januar 2014 til lov om endring i havressurslova.
Lovvedtak 32 (2013-2014). Lov nr. 6.
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

4. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Tenkisk Ukeblad v/journalist Øyvind Lie over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i et dokument datert 11. oktober 2013 fra Statoil som operatør for Snøhvit-feltet om nytt referansecase for langtidsplan og rapportering til revidert nasjonalbudsjett 2014. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Utenriksråd Bente Angell-Hansen utnevnes til ambassadør i Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Bård Ivar Svendsen utnevnes til ambassadør i Baku, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Steinar Egil Hagen utnevnes til ambassadør i Riga, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Siri Ellen Sletner utnevnes til ambassadør i Praha, med tiltredelse fra det tidspuntk Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Khartoum, Morten Von Hanno Aasland, utnevnes tillike til ambasssadør i Bangui, Den sentralafrikanske republikk.

Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver Victoria Lossius Allum Furuhovde  utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Avdelingsdirektør Jan Fredrik Glent utnevnes til førstestatsadvokat og embetsleder ved Det nasjonale statsadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.
(Pressemelding)

Konstitusjon av lagdommer Nils Asbjørn Engstad som leder, sorenskriver Marit Nervik som nestleder, advokat Benny Solheim, seniorforsker Jan Åge Riseth og arkeolog Kjersti Schance som medlemmer og advokat Kjersti Holum Karlstrøm og rådmann Charles Hansen som varamedlemmer ved Utmarksdomstolen for Finnmark, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Rådgiver Tonje Sund utnevnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Storfjord kommunes søknad av 29. januar 2014 om godkjenning av Omasvuona suohkan som samisk navn på kommunen og Omasvuonon kunta som kvensk navn på kommunen tas til følge, i medhold av kommuneloven § 3 nr. 3.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Revisjon av konsesjonsvilkårene for regulering av Selbusjøen m.m.
(Pressemelding)