Offisielt fra statsråd 11. mars 2016

I statsråd i dag er kontreadmiral Ketil Olsen utnevnt til viseadmiral, for å overta som sjef for Norges militærmisjon i Brussel.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mars 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 69 L (2015-2016)
Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 68 L (2015-2016)
Endringer i straffeprosessloven mv.
(skjulte tvangsmidler)
(Nyhetssak

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 18 (2015 – 2016)
Friluftsliv
Natur som kilde til helse og livskvalitet
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 19 (2015–2016)
Tid for lek og læring
Bedre innhold i barnehagen
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 70 LS (2015-2016)
Endringer i luftfartsloven og samtykke til godkjenning av beslutning nr. 275/2015 av 30. oktober 2015 i EØS-komitéen om endring av vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv.
(Nyhetssak)

2. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal se på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk: 

Leder
Forsker Ådne Cappelen, Oslo 

Medlemmer
Sjefsøkonom Stein Reegård, Bærum
Sjefsøkonom Erik Orskaug, Oslo
Sjefsøkonom Helle Stensbak, Oslo
Utredningssjef Nina Sverdrup Svendsen, Oslo
Avdelingsdirektør Torill Lødemel, Oslo
Sjefsøkonom Per Richard Johansen, Nome
Direktør Lars Haartveit, Bærum
Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl, Oslo
Seniorrådgiver Synnøve Nymo, Oslo
Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Nesodden
(Nyhetssak)

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, tillike til ambassadør i Abidjan, Elfenbenskysten. 

Utnevning av ambassadør Tone Tinnes til ambassadør i Yangon, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Johan Christopher Vibe til ambassadør i Bogota, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Steffen Kongstad til Norges faste representant ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Wien, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av spesialrådgiver Hans Brattskar til Norges faste representant ved De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kontreadmiral Ketil Olsen til viseadmiral i Sjøforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av advokat Marit Elisabeth Bolstad til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 165/2014 om fartsskrivere innen vegtransport. 

Forsvarsdepartementet
Espen Haugeland tildeles Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utmerket seg med personlig mot og tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2004.
(Nyhetssak)

Oberstløytnant Jan Helge Dale tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.
(Nyhetssak)

Major Jørgen Andreas Bull tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist ledelse og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.
(Nyhetssak)

Kaptein Per Arne Halvorsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse og personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.
(Nyhetssak)

Løytnant Hans Kristian Aasen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2009.
(Nyhetssak)

Bjørn Ekenes Olsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist ledelse, kløkt og ferdigheter under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2005-2006.
(Nyhetssak)

Tildeling av Krigsmedaljen til to personer for tjeneste under internasjonale operasjoner.