Prop. 69 L (2015–2016)

Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i a-opplysningsloven, folketrygdloven m.fl. som innebærer en utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen. Arbeids- og velferdsetaten har i dag tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med forvaltning av folketrygden. Det foreslås at etaten skal ha tilgang til opplysninger ved forvaltning av alle de lovfestede stønadsordningene som sorterer under Arbeids- og velferdsetaten, dvs. barnetrygd, kontantstøtte, supplerende stønad, bidragsforskott, lønnsgarantiordningen og avtalefestet pensjon, i tillegg til folketrygden. Det foreslås videre at det skal gis tilgang til opplysninger i forbindelse med fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag etter barneloven, oppfostringsbidrag etter barnevernloven og ektefellebidrag etter ekteskapsloven. Det foreslås dessuten at Arbeids- og velferdsetaten skal ha tilgang til opplysninger i registeret i forbindelse med utredning og produksjon av styringsinformasjon. De foreslåtte endringene vil bidra til at offentlig forvaltning og arbeidsgivere kan oppnå større effektivitetsgevinster av a-ordningen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget