Høring om endringer i a-opplysningsloven - Utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i a-opplysningsloven som gir Arbeids- og velferdsetaten utvidet tilgang til opplysninger fra a-ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2015

Vår ref.: 15/3085

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i a-opplysningsloven som gir Arbeids- og velferdsetaten utvidet tilgang til opplysninger fra a-ordningen.

A-opplysningsloven etablerte fra 1. januar 2015 en ny felles ordning for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger (a-ordningen). Arbeids- og velferdsetaten har i dag tilgang til opplysningene i a-ordningsregisteret i forbindelse med forvaltning av folketrygden.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at Arbeids- og velferdsdirektoratet sine tilganger utvides til også å gjelde de øvrige stønadsordningene etaten administrerer (som for eksempel barnetrygd, kontantstøtte, supplerende stønad og ektefellebidrag).

I tillegg foreslås av NAV skal ha tilgang i forbindelse med veiledning av brukere om mulige fremtidige ytelser og til utredning og produksjon av statistikk.

En slik tilgang vil effektivisere saksbehandlingen i etaten og vil dessuten være arbeidsbesparende for arbeidsgiverne.

Frist for å sende inn høringssvar er 2. desember 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2438069.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen                                                                        

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Espen Opjordsmoen

                                                                                          avdelingsdirektør

Helse- og omsorgsdepartementet

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Datatilsynet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Finans Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pensjonskasseforeningen  

Unio

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Økonomiforbundet