Prop. 69 L (2015–2016)

Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i a-opplysningsloven, folketrygdloven og enkelte andre lover. Forslagene innebærer en utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen.

Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) etablerte en ny felles ordning for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten og Statistisk sentralbyrå (a-ordningen). Loven trådte i kraft 1. januar 2015. Formålet med ordningen er i første rekke å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. Ordningen medvirker også til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.

Arbeids- og velferdsetaten har i dag tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med forvaltning og beregning av ytelser, og forvaltning av arbeidstakerregisteret etter folketrygdlovgivningen, jf. a-opplysningsloven § 8 første ledd. Tilgangen er begrenset til opplysninger som organet har hjemmel i lov til å innhente. A-ordningen som sådan innebærer dermed ingen utvidet tilgang til opplysninger.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at etatens tilgang til opplysninger i a-ordningen skal gjelde i forbindelse med forvaltning av alle de lovfestede stønadsordningene som sorterer under Arbeids- og velferdsetaten, dvs. barnetrygd, kontantstøtte, supplerende stønad, bidragsforskott, lønnsgarantiordningen og avtalefestet pensjon, i tillegg til folketrygden. Det foreslås videre at det skal gis tilgang til opplysninger i forbindelse med fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag etter barneloven, oppfostringsbidrag etter barnevernloven og ektefellebidrag etter ekteskapsloven. Det foreslås dessuten at Arbeids- og velferdsetaten skal ha tilgang til opplysninger i registeret i forbindelse med utredning og produksjon av statistikk.

Tilgang til opplysninger i forbindelse med forvaltning av avtalefestet pensjon, krever at loven om avtalefestet pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse og afp-tilskottsloven suppleres med en bestemmelse om opplysningsplikt for arbeidsgivere om arbeidsforhold og inntekt. For å sikre tilgang til opplysninger ved fastsetting av ektefellebidrag foreslås en tilsvarende tilføyelse i ekteskapsloven.

Ved utvikling av nye elektroniske løsninger vil Arbeids- og velferdsetaten på sikt kunne tilby en «simulering» av en mulig fremtidig ytelse som brukere som er innlogget på www.nav.no, kan tilbys. Slik simulering/beregning bør derfor kunne tilbys ved bruk av de inntektsopplysningene som arbeidsgiver allerede har rapportert inn til a-ordningen. Det foreslås derfor at folketrygdloven § 21-4 om innhenting av opplysninger fra blant andre arbeidsgivere, suppleres med en bestemmelse om at det skal kunne innhentes opplysninger for å kontrollere om vilkårene for en ytelse vil kunne være oppfylt.

Det foreslås endelig at folketrygdloven § 25-10 som hjemler forskrift om at arbeidsgivere ukrevet skal gi opplysninger om arbeids- og inntektsforhold etter folketrygdloven § 21-4, utbygges med en bestemmelse om at det samme skal gjelde for opplysninger arbeidsgivere er pålagt å gi etter de øvrige lovene som Arbeids- og velferdsetaten administrerer.

Arbeids- og velferdsetaten har ved behandlingen av de innsamlede opplysningene fra a-ordningen taushetsplikt etter de strenge taushetspliktsbestemmelsene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, eventuelt etter ligningsloven § 3-13 dersom etaten får tilgang til ligningsopplysninger.

Forslagene i proposisjonen her medfører ikke økt rapporteringsplikt for arbeidsgiverne.

Til dokumentets forside