Historisk arkiv

Cappelen skal lede utvalg om lønnsdannelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk. Utvalget skal ledes av forsker Ådne Cappelen.

- Norsk arbeids- og næringsliv er inne i en krevende tid. Norsk økonomi møter utfordringer både som følge av lavere oljepris og at flere mennesker søker asyl i Norge og i våre naboland. Fremover må arbeidstakere finne ny jobb, bedrifter vri seg mot nye markeder og innvandrere inkluderes i samfunns- og arbeidsliv. I denne situasjonen er det viktig at lønnsdannelsen fungerer best mulig, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget vil gjøre en forenklet oppdatering av analysene i NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. Holden III-utvalget la fram sin innstilling i desember 2013, før oljeprisen begynte å falle og før til­strømmingen av asylsøkere til Europa begynte å tilta. Utvalget vil vurdere hvordan de nye utviklingstrekkene påvirker konklusjonene fra Holden III-utvalgets rapport. 

Mandat og sammensetning:
Ådne Cappelen, forsker og leder for Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, skal lede utvalget. Utvalgets mandat inneholder følgende hovedpunkter:

 • Utvalget skal vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013.
 • De nye utviklingstrekkene er først og fremst fallet i oljeprisen og tilstrømmingen av asylsøkere til Europa.
 • Utvalget skal vurdere om de nye utviklingstrekkene har vesentlig betydning for konklusjonene som Holden III-utvalget trakk opp, og mulige implikasjoner for lønnsdannelsen skal eventuelt skisseres.

Utvalget skal levere sin innstilling til Finansdepartementet innen 20. september 2016. Les mer om mandatet her.

Medlemmer i utvalget:

 • Forsker Ådne Cappelen (leder), Oslo
 • Sjefsøkonom Stein Reegård, LO, Bærum
 • Sjefsøkonom Erik Orskaug, UNIO, Oslo
 • Sjefsøkonom Helle Stensbak, YS, Oslo
 • Utredningssjef Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne, Oslo
 • Avdelingsdirektør Torill Lødemel, NHO, Oslo
 • Sjefsøkonom Per Richard Johansen, KS, Nome
 • Direktør Lars Haartveit, Virke, Bærum
 • Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl, Spekter, Oslo
 • Seniorrådgiver Synnøve Nymo, ASD, Oslo
 • Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, FIN, Nesodden