Høring - NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Et utvalg som har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk har avgitt sin innstilling. Utvalget har hatt som mandat å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013.

Status: På høring

Høringsfrist: 10.01.2017