Høring - NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Et utvalg som har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk har avgitt sin innstilling. Utvalget har hatt som mandat å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2017

Vår ref.: 16/3867

Høringsbrev for NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Et utvalg som har sett på lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk har avgitt sin innstilling. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. mars. 2016. Utvalget har hatt som mandat å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. De nye utviklingstrekkene er oljeprisfallet og økningen i antall personer som har søkt om asyl i Norge og Europa.

Finansdepartementet ber om at uttalelse til innstillingen sendes departementet innen 10.01.2017.

Utvalgets innstilling finnes her

 

Med hilsen

Amund Holmsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Frank Emil Jøssund
avdelingsdirektør

Adresseliste

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160

OSLO

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

     

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak

P.b. 314 Sentrum

0103

OSLO

Arkitektbedriftene i Norge

     

ASVL

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Bedriftsforbundet

Rådhusgata 5 b

0151

OSLO

BI, Institutt for samfunnsøkonomi

     

Civita

     

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107

OSLO

Fiskebåt

Røysegate 15

6003

ÅLESUND

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032

OSLO

Fraktefartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

   

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

     

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgata 2

0158

OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230

OSLO

IKT-Norge

Oscarsgate 20

0352

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

     

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032

OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgate 11

0181

OSLO

Lederne

     

Maskinentreprenørenes forbund

Fred Olsens gate 3

0152

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107

OSLO

Norges Bondelag

Schweigaards gt. 34

0191

OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 1233 Sluppen

7462

TRONDHEIM

Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi

     

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133

OSLO

Norges lastebileier-Forbund

Postboks 7134 St. Olavs plass

0130

OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116

OSLO

Norges Taxiforbund

Postboks 6114 Etterstad

0602

OSLO

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158

OSLO

Norsk Journalistlag

     

Norsk Sjøoffiserers Forbund

PB 2000 Vika

0125

OSLO

NTNU, Institutt for samfunnsøkonomi

 

 

 

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033

OSLO

Oslo kommune

     

Private Barnehagers Landsforbund

     

Riksmekleren

Grensen 3

0159

OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030

OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033

OSLO

Tankesmien Agenda

     

UiT, Handelshøgskolen

     

Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt

     

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032

OSLO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Postboks 9232

0134

OSLO