Prop. 70 LS (2015–2016)

Endringer i luftfartsloven og samtykke til godkjenning av beslutning nr. 275/2015 av 30. oktober 2015 i EØS-komitéen om endring av vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv.

Proposisjonen foreslår endringer i luftfartsloven som innebærer at forordning (EU) nr. 376/2014, som handler om å rapportere opplysninger om ulykker og hendelser i sivil luftfart og om bruken av slike opplysninger i ulykkesforebyggende arbeid, blir norsk lov. Samtidig innebærer lovforslaget at forordning (EU) nr. 996/2010 om undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser blir omdannet fra forskrift til lov på grunn av den nære saklige sammenhengen med forordningen om rapportering. Endelig innebærer proposisjonen at Stortinget anmodes å samtykke til at forordning (EU) nr. 376/2014 tas inn i EØS-avtalen. Forslaget innebærer ikke vesentlige endringer i norsk rett siden forordning (EU) nr. 376/2014 i stor grad stemmer overens med de reglene som allerede finnes i luftfartsloven og den praksisen som i dag følges av aktørene i luftfarten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget