Offisielt fra statsråd 23. mars 2012

I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. mars 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet

Prop. 72 L (2011-2012)
Endringer i folketrygdloven

Forsvarsdepartementet

Prop. 73 S (2011-2012)
Et forsvar for vår tid
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2012 til lov om endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid).
Lovvedtak 40 (2011-2012) Lov nr. 13
Loven trer i kraft 1. mai 2012

3.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Erik Solheim og statsråd Tora Aasland gis avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 23. mars 2012 kl. 15.00.

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell utnevnes til statsråd og overtar fra 23. mars 2012 kl. 15.00 ansvaret for å bestyre Miljøverndepartementet.

Statsråd Kristin Halvorsen overtar fra 23. mars 2012 kl. 15.00 ansvaret for å bestyre hele Kunnskapsdepartementet.

Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen utnevnes til statsråd og overtar fra 23. mars 2012 kl. 15.00 ansvaret for å bestyre Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Stortingsrepresentant Heikki Holmås utnevnes til statsråd og overtar fra 23. mars 2012 kl. 15.00 ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

Regjeringsmedlemmenes rang fastsettes.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 23. mars 2012 kl. 15.00:
Statssekretær Henriette Westhrin for statsråd Kristin Halvorsen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Statssekretær Heidi Sørensen for statsråd Erik Solheim i miljøvernsaker.
Statssekretær Ingrid Fiskaa for statsråd Erik Solheim i utviklingssaker.
Statssekretær Kyrre Lekve for statsråd Tora Aasland.
Statssekretær Lubna Jaffery for statsråd Anniken Huitfeldt.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 23. mars 2012 kl. 15.00:
Statssekretær Heidi Sørensen som statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell.
Statssekretær Kyrre Lekve som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen.
Statssekretær Ingrid Fiskaa som statssekretær for statsråd Heikki Holmås.
Statssekretær Henriette Westhrin som statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen.
Avdelingsdirektør Ahmad Ghanizadeh som statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen.
(Pressemelding)         (Pressemelding)

Finansdepartementet

Advokat Amund Noss utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Direktør Jørn Rolfsen åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statens landbruksforvaltning for 6 år med tiltredelse 1. juli 2012.

Avdelingsdirektør Anne Marie Glosli utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning 2012/21/EU om anvendelsen av artikkel 106 (2) i traktaten om EUs virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Noreg deltar, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i EØS-komiteens avgjerd om endring av EØS-avtalen ved innlemming av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 328/2011 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen med hensyn til statistikker over dødsårsaker.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemsstatene.

Forsvarsdepartementet

Midlertidig brigader Torgeir Gråtrud tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på fremragende måte å ha utvist personlig tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2005 og 2007.

Løytnant Christian Lian tildeles Krigsmedaljen og en stjerne post mortem for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamper i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2006 og 2010.

Fenrik Henrik Krogseth Jahre tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

Kapteinløytnant Tommy Olsen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

Orlogskaptein Frode Singstad tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.

Fenrik Fredrik Femtehjell Friberg tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010, å ha utvist personlig lederskap, mot og besluttsomhet.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

I medhald av vallova § 9-2 første ledd blir den alminnelege valdagen for stortingsvalet og sametingsvalet i 2013 fastsett til måndag 9. september 2013.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Afghanistan – den gjemte historien” ved NTNU Vitenskapsmuseet. Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 11. april til
20. september 2012 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding om statlig forsikring oppfylles av NTNU Vitenskapsmuseet.