Offisielt fra statsråd 27. april 2007

Regjeringen vil innføre ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusavhengighet. I statsråd i dag ble også undersøkelseskommisjonen etter forliset av Bourbon Dolphin oppnevnt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. april 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.meld. nr. 3 (2006-2007)
Statsrekneskapen for 2006
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2006-2007)
Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 54 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m (forlengelse av midlertidig forbud mot xenotransplantasjon)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 55 (2006-2007)
Om lov om register for frivillig virksomhet
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 61 (2006-2007)
Om utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet – Godøystraumen og rv 80 Røvika – Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten
fase I)
(Pressemelding)

 

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring i forskrift av 23. desember 1994 om fremmede ikke-militære fartøys anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold fastsettes.

3.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

En særskilt undersøkelseskommisjon etter forliset av fartøyet Bourbon Dolphin oppnevnes.  Kommisjonen gis denne sammensetning:

Inger Lyng, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, Tromsø. (Leder)

Guro Høyaas Løken, engineering manager, Bærum
Gisle Fiksdal, daglig leder, Malvik
Dag Andreassen, marinekoordinator, Farsund
Yngve Skovly, politiadvokat, Ålesund

 

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Leidulv Atle Namtvedt utnevnes til ambassadør i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlengelse av åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Geir Barvik som administrerende direktør for Den Norske Stats Husbank fram til 30. juni 2013.

Nærings- og handelsdepartementet

Statssekretær Rikke Lind oppnevnes som ny norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

 

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker


Endringer av 11. august 2006 i konvensjon om det fremtidige multilaterale samarbeid om fisket i det nordøstlige Atlanterhav av 18. november 1980 godkjennes.

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2006 til idrettsformål,
kr 1 250 000 000, fordeles i 2007.
Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler, til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelse for petroleum på den norske kontinentalsokkel – tildeling av tilleggsareal til Goliat.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen