St.meld. nr. 3 (2006-2007)

Statsrekneskapen for 2006

Statsrekneskapen for 2006

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no