Offisielt fra statsråd 3. november 2017

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram proposisjoner om endringer i energiloven og naturgassloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 4 S (2017-2018)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken
(Nyhetssak)  

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 7 L (2017-2018)
Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)

Kulturdepartementet
Prop. 9 S (2017-2018)
Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017
(Nyhetssak) 

Olje- og energidepartementet
Prop. 5 L (2017-2018)
Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke
(Nyhetssak)

Prop. 6 L (2017-2018)
Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
(Nyhetssak) 

Samferdselsdepartementet
Prop. 8 LS (2017-2018)
Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Lov 16. juni 2017 nr. 45 om endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) trer i kraft 1. januar 2018. 

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Sissel Birgitte Breie til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Eiler Nils Fleischer til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hilde Janne Skorpen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Erik Berger Husem til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Lisbeth Skuland til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hanne Zachariassen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Mexico, Rut Krüger Giverin, tillike til ambassadør i San Salvador, El Salvador.

Utnevning av ambassadør i Tokyo, Erling Rimestad, tillike til ambassadør i Uliga, Marshalløyene.

Utnevning av ambassadør i Kuala Lumpur, Gunn Jorid Roset, tillike til ambassadør i Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Til toppen