Prop. 8 LS (2017–2018)

Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014

Det blir foreslått endringar i vegtrafikkloven for å gjennomføre EU-rettsakter om krav til periodisk kontroll av køyretøy, kontroll av nyttekøyretøy og fartsskrivarar. Det blir også foreslått enkelte andre endringar som m.a gjeld krav til køyretøyverkstader. Stortinget blir  gjennom proposisjonen invitert til å samtykkje til at ei ny fartsskrivarforordning blir innlemma i EØS-avtala.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget