Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 30. november 2018

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Handelsnæringen - når kunden alltid har nett" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. november 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 31 S (2018-2019)
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 34 L (2018-2019)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)

Finansdepartementet
Prop. 33 S (2018-2019)
Ny saldering av statsbudsjettet 2018
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 32 L (2018-2019)
Endringer i plan- og bygningsloven m.m.
(håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld St. 9 (2018-2019)
Handelsnæringen – når kunden alltid har nett.
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven. Del I endringer i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering § 5 a andre ledd tredje punktum trer i kraft 1. april 2019.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om opphevelse av forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø fastsettes.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Petter Kvinge Tvedt gis med virkning fra 14. desember 2018 avskjed som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Hanne-Maren Blåfjelldal gis avskjed som statssekretær for statsråd Bård Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.

Atle Simonsen gis avskjed som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.

Politisk rådgiver Rikard Knutsen utnevnes til statssekretær for statsråd Bård Hoksrud i Landbruks- og matdepartementet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kristin Kathrine Johansen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Konstitusjon av avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kommandør Helge Arnli til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Bjørn-Erik Marthinsen til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Gunnstein Bruåsdal til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Lars Arne Aulie til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Tomasz Edsberg til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2019 og inntil videre, dog ikke utover 30. september 2019.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ane Evang som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2019 og inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2019.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk.

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler.

Til toppen