Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2016

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om skog- og trenæringa.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. oktober 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 5 (2016-2017)
Nordisk samarbeid
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 5 L (2016-2017)
Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 6 L (2016-2017)
Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 4 (2016-2017)
Sametingets virksomhet 2015

Kunnskapsdepartementet
Prop. 4 L (2016-2017)
Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Meld. St. 6 (2016-2017)
Verdier i vekst
Konkurransedyktig skog- og trenæring
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer). Endringene i folketrygdloven § 19-11 og endringsloven del VIII nr. 7 trer i kraft 1. februar 2017.

Justisdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 66 annet ledd bokstav a og b og § 108 annet ledd bokstav a trer i kraft 21. oktober 2016.

3. Utnemningar m. m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Stian Christensen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hans Jacob Frydenlund til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Prishtina, Per Strand Sjaastad, tillike til ambassadør i Tirana, Albania.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Bjørn Dølvik til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av Roger Nesje til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Marit Formo til statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Høyesterettsdommer Ingse Stabel innvilges avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra og med 1. januar 2017.

4. Andre saker

Kunnskapsdepartementet
Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark blir fra 1. januar 2017 organisert som én høyskole med navnet Høgskolen i Innlandet.
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
I perioden 1. januar 2017 og inntil vidare, men ikkje ut over 31. desember 2021, gis Stiftelsen Norsk Rikstoto (Norsk Rikstoto) einerett til å arrangere totalisatorveddemål i samsvar med vedlagte forslag til konsesjonsvilkår.
(Nyheitssak)