Meld. St. 6 (2016–2017)

Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring

Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige budsjettproposisjonene. Meldingen tar for øvrig utgangspunkt i klimaforlikene inngått i Stortinget, tidligere avklaringer av forholdet mellom næring og miljø, og regjeringens politikk for videre utvikling av et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv. Med grunnlag i en beskrivelse av skogressursene omtaler meldingen bærekraftig skogbruk, effektiv transport fra skog til industri, konkurransedyktig og verdiskapende foredlingsindustri og forskning og innovasjon i skogsektoren. Meldingen peker på mulighetene som ligger i aktiv bruk av skogressursene, og omtaler tiltak som kan bidra til å fremme verdiskaping og et grønt skifte i økonomien, der «bioøkonomi» står sentralt. Tiltakene omfatter blant annet videre utvikling av infrastrukturen i skogbruket, kartlegging og utbedring av flaskehalser for tømmer- og godstransport i det offentlige vegnettet, bedre tilgang på kapital til industrietableringer, aktiv bruk av skogen i klimasammenheng, og samhandling mellom offentlige virkemidler og private miljøhensyn med sikte på styrkede miljøhensyn i et bærekraftig skogbruk.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget