Prop. 6 L (2016–2017)

Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i tinglysingsloven, inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og enkelte andre lover. Endringene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven vil åpne for bruk av elektronisk kommunikasjon ved varsler om tvangsfullbyrdelse og inkasso, og gjøre bestemmelsene om tvangsgrunnlag mer teknologinøytrale. Endringene i tinglysingsloven har sammenheng med innføringen av elektronisk tinglysing.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget