Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

Høring med forslag til endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven. Høringsnotatet omhandler tilretteleggelse for teknologinøytrale løsninger, spørsmål i forlengelsen av at det er lagt til rette for elektronisk tinglysing, og enkelte tilgrensende spørsmål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2016

Vår ref.: 15/7963 EP KHR/AMSL/bj

Høring – endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven. Høringsnotatet, som ligger ved, omhandler tilretteleggelse for teknologinøytrale løsninger, spørsmål i forlengelsen av at det er lagt til rette for elektronisk tinglysing, og enkelte tilgrensende spørsmål.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringen for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 1. februar 2016. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Knut Helge Reinskou e.f.
ekspedisjonssjef

Anne Marie Slettebø
rådgiver

Alle departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Stats Husbank
Difi
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens Kartverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirsentralen
Økokrim

Forliksrådene i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø/Karlsøy og Trondheim

Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Advokatforeningen
Akademikerne
Ambita
Bedriftsforbundet
Debitorforeningen
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
EDB Business Partner
Eiendom Norge
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
ErgoGroup
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gjeldsoffer-Alliansen
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT Norge
Inka Egeninkasso
Inkassoklagenemnda
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Politilederlag
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Protector Forsikring ASA
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sparebankforeningen
Tekna Samfunnsutviklerne
Tomtefesteforbundet
YS

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet