Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

Høring med forslag til endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven. Høringsnotatet omhandler tilretteleggelse for teknologinøytrale løsninger, spørsmål i forlengelsen av at det er lagt til rette for elektronisk tinglysing, og enkelte tilgrensende spørsmål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2016