Prop. 5 L (2016–2017)

Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)

Proposisjonen inneholder regjeringens forslag til gjennomføring av håndhevingsdirektivet (direktiv 2014/67/EU) i norsk rett. Forslaget skal bidra til en styrket og mer effektiv innsats mot arbeidslivskriminalitet. Håndhevingsdirektivet skal sikre at utsendte arbeidstakere får den beskyttelsen de har krav på etter utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF). Forslaget innebærer nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres i forskrift (utsendingsforskriften).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget