Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 23. januar 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om endringar i pasient- og brukarrettslova og spesialisthelsetenestelova om fritt behandlingsval. Det vart óg fastsett ei forskrift som gjer fjellrev til ein prioritert art.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. januar 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker 
Prop. 53 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver

Prop. 54 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider.

Prop. 55 S (2014-2015)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 188/2014 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon

Helse og omsorgsdepartementet
Prop. 56 L (2014-2015)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet  
Prop. 52 L (2014-2015)
Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet 
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv).
Lovvedtak 18 (2014-2015). Lov nr. 3.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2014 til lov om endringer i panteloven m.m (pant i patenter og planteforedlerretter).
Lovvedtak 19 (2014-2015). Lov nr. 4.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. januar 2015 til lov om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing.
Lovvedtak 36 (2014-2015). Lov nr. 5.

Samferdselsdepartementet 
Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. januar 2015 til lov om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

Lovvedtak 37 (2014-2015). Lov nr. 6.

Ikraftsetting av lovendring i yrkestransportloven § 7. Endringen i § 7 trer i kraft straks.  

3. Forskrifter

Helse og omsorgsdepartementet 
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Klima- og miljødepartementet 
Fastsetting av forskrift om fjellrev (Vulpes Lagopus) som prioritert art .
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker 
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005  nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.
(Pressemelding

4. Styrer, utval

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Oppnevning av statens medlemmer (og varamedlemmer) i Statens lønnsutvalg fra 23. januar 2015 til og med 22. januar 2018:

 1. Konstituert Statens personeldirektør Per Kristian Knutsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo.
 2. Konstituert avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs,Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo.
 3. Fagdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet, Oslo.
 4. Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo.

Som varamedlemmer:

 1. Avdelingsdirektør Morten Henrik Larsen, Forsvarsdepartementet, Oslo.
 2. Avdelingsdirektør Catharina Svensson Schage,
  Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo.
 3. Avdelingsdirektør Yvonne Larssen,
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo.
 4. Avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder,
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo.

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet 
Klage fra Oddvar Mykland over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 18. november 2014 om avslag på innsyn i dokumenter i sak 13/6814 tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker 
Ambassadør i Pretoria, Trine Skymoen, utnevnes tillike til ambassadør i Antananarivo, Madagaskar.

Underdirektør Even Stormoen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

Forsvarsdepartementet 
Underdirektør Ketil Isnes utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Kommandør Geir Olav Skorstad utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Dommer/avdelingsleder Lise-Lena Stubberød Kjønstad utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommer/avdelingsleder Ellen Meinich Martens utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Krigsadvokat Lars Morten Bjørkholt konstitueres som generaladvokat ved Generaladvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Professor dr. juris Rune Sæbø konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 23. mars 2015 til og med 19. juni 2015.  

Kunnskapsdepartementet 
Seniorrådgiver Ellen Cathrine Arnesen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker 
Noreg deltek, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i avgjerda i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU av 25. oktober 2012 om ein viss tillaten bruk av hitteverk.

Noreg deltek, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i avgjerda i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærståande rettar og tverrnasjonal lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører. 

Til toppen