Prop. 53 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver

Proposisjon gjelder nødvendig samtykke fra Stortinget til  EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver. Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring og innebærer økonomiske konsekvenser, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Forordningen er en del av EUs handlingsplan mot terror. Å begrense tilgangen til utgangsstoffer for eksplosiver har vært sentralt i EUs oppfølging av handlingsplanen. Forordningen fastsetter harmoniserte regler i hele EU/EØS området som skal begrense tilgang til og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver. Utgangspunktet i forordningen er å begrense tilgangen til disse stoffene for privatpersoner, samt sørge for rapportering av mistenkelige transaksjoner gjennom omsetningskjeden. Prop. 52 L (2014-2015) legger til rette for gjennomføringen av forordningen i Norge.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget