Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 53 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 ble det besluttet å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver ved en endring i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV og XXIX.

Forordningens formål er å redusere risikoen for angrep utført ved hjelp av utgangsstoffer for eksplosiver, og på denne måten forbedre EU/EØS borgernes sikkerhet. Forordningen skal også sikre lik kontroll med adgang til disse stoffene i hele EU/EØS-området, og forhindre terrorister og andre kriminelle å utnytte forskjeller i statenes sikkerhetsregelverk.

Forordningen trådte i kraft i EU i mars 2013.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring og innebærer økonomiske konsekvenser, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordning (EU) 98/2013 følger i uoffisielle norske oversettelser som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside