Prop. 54 S (2014-2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider

Proposisjonen gjelder nødvendig samtykke fra Stortinget til EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider, ettersom gjennomføring av EØS-komiteens beslutninger vil ha økonomiske konsekvenser over flere år. EØS-komiteens beslutninger innlemmer EUs nye regelverk på plantevernmiddelområdet i EØS-avtalen. Forordning om omsetning av plantevernmidler omhandler i hovedsak godkjenningsordningen for plantevernmidler. Direktivet om bærekraftig bruk av pesticider inneholder bestemmelser som har til hensikt å redusere risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler og redusere avhengigheten av slike midler.  Gjennomføring av det nye regelverket vil sikre et fortsatt høyt beskyttelsesnivå i Norge.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget