Historisk arkiv

Regelverk om plantevernmidler – proposisjon til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i statsråd 23. januar besluttet å fremme proposisjon til Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse av regelverk på plantevernmiddelområdet (Prop. 54 S 2014-2015).

Nytt EU-regelverk på plantevernmiddelområdet ble innlemmet i EØS-avtalen 30.09.2014 med forbehold om Stortingets samtykke.

Proposisjonen gjelder nødvendig godkjenning fra Stortinget til EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse av forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og av direktiv 2009/128/EF om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider.

Forordningen omhandler i hovedsak godkjenningsordningen for plantevernmidler. Direktivet inneholder bestemmelser og tiltak som skal redusere risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler og redusere avhengigheten av slike midler.