Offisielt frå statsrådet 25. august 2017

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit ekspertutval som skal sjå på kjønnsforskjellar i skuleprestasjonar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. august 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 162 S (2016-2017)
Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Prop. 163 S (2016-2017)
Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Samferdselsdepartementet
Prop. 164 S (2016-2017)
Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 29 om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. § 12 annet ledd og § 28 trer i kraft 25. august 2017.

Delt ikraftsetting av lov 9. januar 2009 nr. 2 om markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven). § 10a tredje ledd trer i kraft 25. august 2017.
(Sjå pkt. 3 forskrifter)

3. Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet
Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1051/2015 fastsettes.
(Sjå pkt. 2 sanksjonar og iverksetjingar)

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd og forskrift om endring i forskrift 25. juni 2015 nr. 793 om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester fastsettes.

Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister fastsettes.

4. Styrer, utval

Utanriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 72. ordinære generalforsamling, i samsvar med vedlagte liste:

Statsminister Erna Solberg, leder
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Ambassadør Tore Hattrem
Statssekretær Sigbjørn Aanes
Statssekretær Ingvild Stub
Statssekretær Tone Skogen

Fra Stortinget deltar følgende:
Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (A)
Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (A)
Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H)
Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H)
Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP)
Stortingsrepresentant Tone M. Sønsterud (A)
Stortingsrepresentant Hege H. Liadal (A)
Stortingsrepresentant Solveig Sundsbø Abrahamsen (H)
Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp)
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)
Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MdG)

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, i samsvar med vedlagte liste:

Utvalgsleder:
Direktør Camilla Stoltenberg, Oslo.

Utvalgsmedlemmer:
Forskningsdirektør Terje Ogden, Moss.
Professor Arne Ola Lervåg, Bærum.
Professor Katrine Vellesen Løken, Bergen.
Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Bodø.
Professor Rune Hausstätter, Lillehammer.
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, Trondheim.
Lærer Hanan Mohamed Abdelrahman, Oslo.
Barne- og ungdomsarbeider Mats Monsen, Trondheim.
Rådgiver Mats A. Kirkebirkeland, Oslo.
Leder Rahman Akhtar Chaudhry, Oslo.
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Inge Svae-Grotli og konstituert statsadvokat Erik Marthinussen til statsadvokater ved Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av seksjonssjef John Arne Gisnås til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker til fylkesmann i Troms og Finnmark for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av divisjonsdirektør Hege Nilssen som direktør i Direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT for en periode på seks år.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Bente Elgar til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av seniorrådgiver Thomas Ruud Sollien til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Finansdepartementet
Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst av 10. mars 2010 mellom Kongeriket Norge og Bahamassamveldet om opplysninger i skattesaker.