Offisielt frå statsrådet 5. oktober 2020

I statsrådet i dag vart det fremja fleire forslag for å avhjelpe konsekvensar av Covid-19-utbrotet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. oktober 2020 kl. 1430. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 2 L (2020–2021)
Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 6 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
(forlengelse av lovens varighet)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 5 L (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
(Nyheitssak)

Prop. 7 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 3 L (2020-2021)
Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven
(tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 8 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
(Nyheitssak)

Prop. 9 L (2020-2021)
Lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 4 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven). Loven § 10-1 tredje ledd trer i kraft straks.

3. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet
Kongens myndighet etter lov 26. mars 1999 nr. 14 lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-43 femte ledd delegeres til Finansdepartementet for så vidt gjelder myndighet til å fastsette fra hvilket tidspunkt driftsmidler kan anskaffes slik at erververen kan kreve startavskrivninger på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d.

4. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Øystein Johannessen over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse av 6. mai 2020 på begjæring om innsyn i dokumentene under journalpostene 14/1631-70, 83, 207, 231, 259, 262, 274, 285, 305, 306, og 16/4597-37 tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Jan-Christian Kolstø gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland, som i dag er i 50 prosent stilling for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet og i 50 prosent stilling for statsråd Guri Melby i Kunnskapsdepartementet, gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet og utnevnes på nytt til statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Melby i Kunnskapsdepartementet.
Partner Anne Tørå Solsvik utnevnes til statssekretær for statsråd Guri Melby i Kunnskapsdepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 5. oktober 2020 kl. 15.00.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av advokat Stig Åkenes Johnsen og skadesjef Monica de Jonge som lagdommere ved Gulating lagmannsrett i ett og et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.