Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 6. november 2009

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. november 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 34 L (2009 – 2010)
Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (tidsbegrenset unntak fra avkortingsregler)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv)

Prop. 33 S (2009-2010)
Om fullmakt til å ta opp statslån o.a.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 32 L (2009-2010)
Endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Prop. 1 S Tillegg 2 (2009-2010)
Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift trer i kraft 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Finansdepartementet

Forskrift 19. desember 1969 nr. 15 om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling oppheves fra 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

4.      Utnemningar m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Bente Odlo utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Fiskeri- og kystdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 under kapittel 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter overskrides med inntil kr 200 000 000.

 

 

 

 

 

Til toppen