Kartverket

Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og ivareta de forvaltningsoppgaver som følger med det.

Kartverket skal dessuten delta i forskning og utvikling av kartteknologi, og samarbeide med norsk industri og kartbransje, bl.a. om eksportrettede tiltak. Kartverket vil i årene framover fokusere på sin rolle som dataforvalter, mens datainnsamling og dataformidling i større grad enn nå kan settes bort eller utføres i samarbeid med andre.

Tradisjonelle trykte kart markedsføres og selges gjennom flere forhandlere. Kartverket har hittil i det alt vesentlige levert digitale data direkte til bruker. Det legges opp til en økt formidling av data via forhandlere. Det vil bli lagt vekt på å få fram flere produkter for bruk i enkle og billigere kartsystemer. Kartverket utgir også faste tabeller over tidevann, farvannsbeskrivelser og andre publikasjoner for sikker sjøfart.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.kartverket.no/