Årsregnskap for Statsministerens kontor 2017

Ledelseskommentar til årsregnskapet til Statsministerens kontor for regnskapsåret 2017.

Formål
Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap etter kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom regjeringen og Stortinget, og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i enkelte av Stortingets debatter og muntlige spørretimer. Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos Kongen. Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid og har også arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene.

Bekreftelse
Årsregnskapet er avlagt etter bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Statsministerens kontors disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurdering av vesentlige forhold
I 2017 har Statsministerens kontor disponible tildelinger på utgiftssiden på kr 304 129 000, fordelt under kapittel 20 Statsministerens kontor og 21 Statsrådet, jf. bevilgningsrapporteringen og note A. Bevilgningen under kapittel 20 dekker vanlige driftsutgifter for kontoret og bevilgningen under kapittel 21 dekker lønnsutgifter for regjeringsmedlemmene, statssekretærene og de politiske rådgiverne og en del andre utgifter knyttet til den politiske ledelsen ved Statsministerens kontor og i departementene. Samtlige departement får belastningsfullmakt under kapittel 21 som skal dekke reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for den politiske ledelsen i departementene, jf. note B til bevilgningsrapporteringen.

Artskontorapporteringen viser at netto rapporterte drifts- og investeringsutgifter er kr 267 736 561. I tillegg er 26 107 076 kr utgiftsført under departementene. Av driftsutgiftene er kr 194 182 464 lønn og sosiale utgifter, noe som er en økning fra 2016. Økningen skyldes hovedsakelig innføring av en forenklet modell for betaling av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017, jf. R-118 fra Finansdepartementet. I tillegg kommer helårsvirkning som følge av sammenslåing av biltjenestene i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet med Regjeringens biltjeneste og generell lønnsvekst.

Andre driftskostnader utgjør kr 54 675 848, dette er en liten nedgang fra 2016. Hoveddelen av andre driftskostnader er husleie for Statsministerens kontors lokaler og pendlerboliger for politikere. Andre større utgifter er drift av lokaler, reiser og sikkerhetstiltak for regjeringens medlemmer. Det er i 2017 utbetalt kr 19 089 913 til ulike investeringer. Disse knytter seg hovedsakelig til investeringer i Regjeringens biltjeneste. Investeringskostnadene er høyere enn i 2016 på grunn av ekstraordinær investering i Regjeringens biltjeneste i 2017. Samlet mindreutgift i 2017 på kap. 20 og kap. 21 er totalt kr 10 035 363, som i sin helhet søkes overført til 2018.

Mellomværende med statskassen utgjorde per 31.12.17 kr 8 039 387. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av.

Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for virksomheten. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2018. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på virksomhetens nettsider så snart dokumentet er offentlig.

 

Oslo, 6. februar 2018

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd
Statsministerens kontor