Statsbudsjettet 2016

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettforslag

Prop. 1 S (2015-2016)

Pressemeldinger:

Krevjande situasjon som treng ekstra innsats

Betre hjelp til sårbare barn

Trygge rammer for familiane

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets pressetelefon: 97 77 36 34